ประถม 2/1
นางสาวสุภาพร  อนันตชาติ
นายนรินทร์   ศรีเรืองทอง
ประถม 2/2
นางบุญน้อม  หลังทอง
นางสาววรพรรณ  วิศาลทรัพย์

ประถม 2/3
นางสาวจิรฐา  เอี่ยมสะอาด
นางรัตนา  พวงสอน

ประถม 2/4
นางนันทพร  สีระกำ
นายเฉลิมชัย  พึ่งวงศ์ญาติ