อนุบาล 1/1
ครูวนิดา  นาคแก้ว

ครูนุชนารถ  ยิ่งยวด

อนุบาล 1/2
ครูอภิญญา  คงพุ่ม
ครูอุไร  พึ่งเสดาะห์

อนุบาล 1/3
ครูจันทรจีรา  อยู่ยง
ครูศศิธร  ภาพันธ์