คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์พร้อมด้วยฝ่ายจิตตาภิบาลเขต 6 นำนักเรียนคาทอลิกชั้นม .3 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจที่บ้านเพชรสำราญและแสวงบุญวัดนักบุญเทเรซา หัวหิน
กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ยอแซฟร่วมใจธารน้ำใจสู่ชุมชน
ครูคาทอลิกนำนักเรัยนคาทอลิกร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับและเยี่ยมสวดภาวนาให้ผู้สูงอายุที่ป่วยในหมู่บ้าน
โครงการอบรมเทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8-10 ธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาผู้บริหาร/ครูและผู้สอน ของสถานศึกษาเอกชนทั้งระบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์
ผู้แทนครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ bike for dad ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Joseph Family Night 2016
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมระดับเขตการศึกษาเกี่ยวกับสรุปผลการจัดงานมหกรรมการการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการดำเนินงานในปีการศึกษา 2559
นักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก วันที่ 18-27 ธันวาคม 2558
merry christmas and happy new year 2016
คณะครูและนักเรียนร่วมนั่งสมาธิและอธิษฐานภาวนาและร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็พระสังฆราชสกลมหาปรินายก
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพสร้างขวัญกำลังใจโอกาสเยี่ยมครูที่มีบุตร
ผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนครูเยี่ยมและเป็นกำลังใจนักเรียนที่ป่วยประสบอุบัติเหตุรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โครงการพักผ่อนครูและบุคคลากรของโรงเรียน ที่วังน้ำเขียว เขาใหญ่ วันที่ 28-29 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวันเด็กระดับอนุบาล 59
กิจกรรมวันเด็ก พ.ศ.2559
ผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนครูร่วมแสดงความยินดีแก่ครูวันทนี  ห่อทอง โอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูในใจศิษย์ของวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต  6 ที่ห้องประชุม รร.เซนต์จอห์นบัปติสต์ เจ้าเจ็ด
กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้
คุณครูและผู้ปกครอง ที่ร่วมบริจาคสิ่งของร่วมแบ่งปันความสุขกับเด็กๆอนุบาล ยอแซฟอยุธยา
ลูกเสือตัวน้อย‬ บำเพ็ญประโยชน์
อบรมการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เสียสละ อุทิศตนให้การปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษา ครบ 25 ปี
ครูคาทอลิกร่วมกิจกรรมเรียนคำสอนเรียนรู้ความหมายของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา
ผู้อำนวยการรร.พบครูและนักเรียนคาทอลิกเพื่อร่วมกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการร่วมเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา
ครูคาทอลิกเรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลมหาพรต
งานวันวิชาการวันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 ณ บ้านเยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
คุณครู นักเรียน และพนักงานโรงเรียนยอแซฟอยุธยา ร่วมฉลองศาสนนามซิสเตอร์แบร์นาแด๊ตมยุรา วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน
กิจกรรมสายสัมพันธ์ฉันพี่น้อง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเพื่อวางแผนพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โครงการพัฒนากระบวนการบริหารงานสถานศึกษาเอกชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายอารักษ์  พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนยอแซฟอยุธยาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
คณะครูเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ การทดสอบระดับชาติปีการศึกษา2558และร่วมเป็นหัวหน้าสนามสอบกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบในการทดสอบระดับชาติในครั้งนี้ด้วย
มิสซาปิดปีการศึกษา 2558 และฉลองศาสนนาม คุณพ่อยอแซฟทวีศักดิ์ กิจเจริญ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต 29 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณนำเสนองบประมาณสำหรับการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา2559ต่อคณะกรรมการของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวันที่ 1มีนาคม2559ณ  รร.ราษฏร์บำรุงศิลป์
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2558
วันแห่งความสำเร็จนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
อบรมการอ่าน เขียน เรียนให้แตกฉาน "หลักภาษาไทย เรื่องที่ครูภาษาไทยต้องรู้" ที่บ้านผู้หว่าน วันที่ 11-12 มีนาคม 2559
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และสอดแทรกการสอนแบบบูรณาการ ที่ ร.ร.แม่พระประจักษ์ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 12-13 มีนาคม 2559
อบรมแนวทางสอนสังคมที่บ้านผู้หว่าน14-15 มีนาคม 2559
เปิดประตูศักดิ์สิทธิ์และสมโภชนักบุญยอแซฟ
โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้สอนของสถานศึกษาเอาชนทั้งระบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการจัดประสบการณืการเรียนรู้ บูรณาการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเฃอาเซียนและสากล เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และค่านิยม 12 ประการ ของเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
ครูคาทอลิกร่วมกิจกรรมเฝ้าศีลมหาสนิทโอกาสเทศกาลมหาพรตเตรียมสมโภชปัสกา
การประกาศผลการสอบปลายภาค 2/2558 และการจำหน่ายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา2559
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2558

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 4 เมษายน 2559
ประชุมครูคาทอลิกเพื่อเตรียมงานฉลอง 350 ปี วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 6
ฉลองครบรอบ 350 ปี วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) พบผู้นำศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโบสถ์นักบุญยอแซฟ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา
การดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
คณะกรรมการดำเนินการทำลายข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2558
ครูและบุคลากรอบรมอบรมSTEM Aducation วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เพื่อนำไปใช้ในการจัดกาเรียนการสอน
พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและรับศีลกำลัง เขต 6
ครูและบุคลากรอบรมอบรมSTEM Aducation วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เพื่อนำไปใช้ในการจัดกาเรียนการสอน
การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพ้ฒนาคุณภาพการศึกษาจากสพป.อย1
บรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอยุธยา 2559
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 และแจกเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสมโภชพระคริสตวรกาย
ซิสเตอร์มยุรา  วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมเตรียมความพร้อมครูคำสอนและนักเรียนคาทอลิกสำหรับการเรียนคำสอนและการร่วมกิจกรรมคาทอลิกปีการศึกษา2559
ซิสเตอร์มยุรา  วาปีโส มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการสอบนักธรรมตรี ปีการศึกษา 2558
ซิสเตอร์มยุรา  วาปีโสผู้อำนวยการรร.มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล  จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีบูชามิสซาเพื่อขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีสากลวงโยธวาฑิต
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาเทควันโด้
ประชุมครูคาทอลิกเพื่อชีแจงนโยบายการดำเนินงานอภิบาลในโรงเรียนและการจัดกิจกรรมครูคาทอลิกปีการศึกษา2559
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
การตรวจติดตามการดำเนินงานเพื่อขอรับการอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2559
ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและครูเข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรโรงเรียนทีี่พัฒนานักเรียนมีผลการสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษเต็ม100 คะแนนรวมทั้งร่วมแสดงความยินดีแก่คุณครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559ระดับประถมป.1ถึงป.3
กิจกรรมการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559ระดับปฐมวัย
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ป.4  ถึง ม.1
บาทหลวงยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาสำรวจพื้นที่ของรร.สำหรับการทำการเกษตร
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559
ร่วมแสดงความยินดีแก่เด็กชายปฏิภาณ โทนะบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการสอบระดับชาติ(โอเน็ต)คะแนนเต็ม100 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
คุณพ่อสุรชัย  กิจสวัสดิ์สอนคำสอนครูคาทอลิก
พิธีมอบเข็มสภานักเรียน
การอบรมครูผู้สอนภาษาไทยระดับ ป.1-ป.3
การอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด
การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมการอบรมพระสมณสาสน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 6 ณ รร.ยอแซฟอยุธยา
ครูคาทอลิกแบ่งปันพระวาจาและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการไปเข้ารับการอบรม Bible Drama
ค่ายคุณธรรม ม.1
ค่ายคุณธรรมระดับประถมศึกษา ปี59
ค่ายคุณธรรม ม.3
ค่ายคุณธรรม ม.2
ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมกิจกรรมการเผยแพร่พระเมตตาของพระเยซูเจ้า
ฉลองศาสนามคุณพ่ออเล็กซิสสุรชัย  กิจสวัสดิิ์  และ ซิสเตอร์มารีอา สายพิน  สุขสุศิลป์
คุณพ่อสุรชัย  กิจสวัสดิ์สอนคำสอนครูคาทอลิก
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมร่วมกับรถร่วมบริการโรงเรียนยอแซฟอยุธยาและตรวจเช็ครถ
นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบประเมินการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสารของสำนักงานศึกษษธิการ ภาค 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคพาณิชการอยุธยา วันที่ 9 กรกฏาคม 2559
ซิสเตอร์ มยุราวาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการทดสอบประเมินการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสารของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1
แห่เทียนพรรษาระดับประถมและมัธยม ณ วัดช้างและวัดโคกจินดา
แห่เทียนพรรษาระดับปฐมวัย ณ วัดนางกุยและวัดขุนพรหม
อบรมเทคนิควิธีการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความคิดหลัก CEFR สู่ความเป็นสากลในศตวรรษที่21
วันที่ 14กรกฎาคม 2559 คุณแม่มหาธิการิณีอรัญญา  กิจบุญชู มาเยี่ยนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอยุธยา
ทัศนศึกษาระดับประถมวัย
การอบรมพระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่2
ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 1
วันภาษาไทยของกลุ่มสาระภาษาไทย
ทัศนศึกษาระดับมัธยม
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ป.2 ณ. วัดคลองตะเคียน
วันนักวิทยาศาสตร์น้อยโลกแห่งการสื่อสารแผนกอนุบาล
วันศุกร์ต้นเดือน ศาสนสัมพันธ์ 3 ศาสนา
ผู้บริหาร ผู้แทนครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่คลอดบุตร
กิจกรรมวันอาเซียนจัดบูรณาการตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ
เทิดไท้องค์ราชินี 84  พรรษา
ครูคาทอลิกเรียนคำสอน สวดภาวนาและร่วมกิจกรรมเข้าสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโสให้การต้อนรับ บาทหลวง เปรมปรี วาปีโส เจ้าอาวาสวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานจังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประขุมสัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสานศึกษาเพื่อพัฒนคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 5
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี จาก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯระดับปฐมวัย
การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย
กิจกรรมมุมมองส่องงานศิลป์โดยกลุ่มสาระศิลปะ ที่อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ หอศิลป์ร่วมสมัยโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
คณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมแสวงบุญ เขต 6 ณ  สักการสถานคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิด  ฤกษ์บำรุง
โครงการนิเทศติดตามครูแผนกปฐมวัยโดยฝ่ายการศึกษาและคณะครูเขต5
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด(วัดขุนพรหม)
กิจกรรมศุกร์ต้นเดือนศาสนสัมพันธ์ 3 ศาสนา
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 12กันยายน 2559
ครูคาทอลิกเรียนคำสอนและประชุมวางแผนการจัดการต้อนรับชมรมฆราวาสผู้แสวงบุญจากเขต 4 และงานวิถีชุมชนวัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รร.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ฝ่ายการศึกษา
ครูปฐมวัย. อบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ อากาศและวัฏจักรการสืบเสาะ
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์วรรณกรรมหนูน้อย
งานรวมพลวิถีชุมชนวัด ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
ผู้บริหารและคณะครู บุคลากรร่วมกันออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียน ร่วมขอบคุณและแสดงความยินดีโอกาสที่นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปรับตำแหน่งปลัดกระทรวง
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษEnglish Camp 2016
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลการแข่งขันของนักเรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
พิธีบูชามิสซา อุทิศแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้บริหาร คณะครู บุคลากร สัตตบุรุษและพนักงาน โรงเรียนและวัดเช้าวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 59
เทคนิคการสอนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้
อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนยอแซฟอยุธยาร่วมแสดงมุฑิตาจิตโอกาสเกษียณอายุของครูเกตุมณี เกตุเกษม และร่วมแสดงความยินดีแก่นางประไพ  วังน้อย โอกาสการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสีสละเป็นเวลา 25ปี
ผู้แทนครูร่วมกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และ 3 ศาสนา
ผู้บริหารและผู้แทนครูร่วมแสดงความเสียใจ สวดภาวนาและเป็นกำลังใจแด่คุณครูอุมาพร  ชาพู่พวงโอกาสที่บิดาเสียชีวิต
การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้บริหาร คณะครุและนักเรียนต้อนรับซิสเตอร์  มารีอา หนึ่งฤทัย  อินมียืน ที่ได้รับมอบหมายการมาร่วมศึกษา งานอภิบาล งานแพร่ธรรมของคณะที่วัดนักบุญยอแซฟอยุธยาและโรงเรียนยอแซฟ
ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนไปร่วมการสัมมนา การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา จัดโดยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 6 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด อนุบาล ณ วัดทำใหม่
ครูคาทอลิกเรียนคำสอนโดยคุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ เป็นผู้ที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความเชื่อของศาสนาต่าง ๆและปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมสำหรับแต่ละคนกิจเมตตา
ผู้บริหาร ผู้แทนครู พนักงานวัดและโรงเรียนร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่เปโตรสง่า สุขสุศิลป์ พี่ชายของซ.สายพิน สุขสุศิลป์ ที่วัดพระคริสต์ประจักษ์ เกาะใหญ่
การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสช.โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ของสพป.อย.1 ในวันที่ 11พฤศจิกายน2559
ถวายความอาลัยพ่ออยู่หัวแผนกปฐมวัย
ค่ายคุณธรรม แผนกปฐมวัย โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
ครูคาทอลิกเรียนคำสอน
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อวางแผนงานของโรงเรียน
ศุกร์ต้นเดือน
รร.ยอแซฟอยุธยาร่วมแสดงนิทรรศการและร่วมงานรวมพลัง 3 ศาสนาร่วมจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้บริหาร คณะครูร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของเทเรซาสังเวียน  อนันตชาติ คุณแม่ของครูอัญชลี อนันตชาติและครูสุภาพร  อนันตชาติ ที่สุสานวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลศึกษาดูงานจิตตาภิบาล ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนและแบ่งปันความรัก ความสุข ตามจิตตารมณ์โรงเรียนคาทอลิกโอกาสเทศกาลคริสต์มาส ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมการนิเทศเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ รร.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 6
ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนครูร่วมแสดงความยินดีแด่คุณครูธนพร คงทน โอกาสคลอดบุตร
ซิสเตอร์มยุรา  วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียนร่วมพิธีฌาปนกิจ ดช.ทิพพากร  เจ้าทรัพย์ นร.ชั้น ป.2
นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3เรียนรู้ประวัติวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา พิธีกรรมและศาสนพิธีที่โบสถ์
ครูนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของสพม.3เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ณ รร.ศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครูร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจแด่คุณครูเบญจา  มณีโชติ ที่คุณพ่อเสียชีวิต ณ วัดวังพลับเหนือ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
พิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนยอแซฟอยุธยา
มอบความสุขแด่ ร.ร.เครือข่ายไชยวัฒนา
สมโภชพระเยซูคริสตเจ้าและคำนับผู้บริหาร
ผลรางวัลการจับบัตรการกุุศลสร้างห้องสมุดของโรงเรียน
การจับสลากรางวัล บัตรการกุศลร่วมสร้างห้องสมุดโรงเรียนยอแซฟอยุธยา
กิจกรรมครูคาทอลิก ร่วมคำนับและขอพรคุณพ่อสุรชัย  กิจสวัสดิ์ โอกาสวันคริสต์มาส
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา เดือนธันวาคม
ผู้แทนผู้บริหารร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.อย.1และประชุมสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธย
ผู้บริหาร ผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียนร่วมอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบรอหารส่วนจังหวัด และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อย.1โอกาสเทศกาลปีใหม่
กิจกรรมโอกาสวันเด็กและวันครู ปีพุทธศักราช 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยม
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
แนะแนว การศึกษา ปี 59
กิจกรรม JS junior got talent 2017
กิจกรรมค่ายลูกเสือน้อย โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี
ครูเข้ารับการประเมินครูดีเด่น
ค่ายลูกเสือ ป.6
ลูกเสือ ป.1 - ป.3
ศุกร์ต้นเดือน หิ้วปิ่นโตเข้าวัด
อบรมการสอนแบบ stem ระดับมัธยม
Joseph Academic Day
ปัจฉิม ม.3
การสอบเลื่อนสายนักเรียนโปรแกรมเทควันโด้
การร่วมงานและศึกษาดูงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลางที่วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 14กุมภาพันธ์2560
รู้เท่าทันโทษและพิษภัยของยาเสพติด
ประชุมสัมมนาคณะผู้บริหารและครูสถานศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบรางวัลนักเรียนจิตอาสา คนเก่งยอแซฟ
พิธีบูชามิสซาปิดภาคเรียนและฉลองศาสนนามคุณพ่อยอแซฟทวีศักดิ์ กิจเจริญ
วันแห่งความสำเร็จ ม.3
วันแห่งความสำเร็จ ปฐมวัย ปีที่ 3
การอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ STEM  EDUCATION โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต6
ฉลองนักบุญยอแซฟ
การประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2559
พิธีมิสซาสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพ
หรรษามหาสงกรานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอยุธยา และเพื่อนครูเยี่ยมเป็นกำลังใจคุณพ่อคณะครูผู้บริหารโรงเรียน
ร่วมแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวของครูศศิธร ภาพันธ์ ที่คุณแม่มารีอา กอเร็ตตีหนูจร ภาพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของเราได้กลับสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า
นักเรียนร่วมกิจกรรมวันรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลังของเขต 6โดยพระคุณเจ้าสังวาลย์  ศุระศรางค์เป็นประธานในพิธีที่วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนครูร่วมแสดงความเสียใจและเคาระศพหมอบังอน  กลั่นสกุล หมอประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาล่มที่มาดูแลตรวจสุขภาพนักเรียนของเรา
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนปีการศึกษา2559
เด็กนักเรียนคำสอนเขต 6 เข้าเงียบพร้อมกันที่วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด
พักผ่อนประจำปีการศึกษา 2559ทริป&ทัวร์เกาะทะลุ
การประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2560
ผู้บริหาร คณะครูร่วมแสดงความเสียใจและร่วมเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวครูนันทิกานต์  สุขรัตนี โอกาสที่บิดาเสียชีวิต
ผู้บริหาร คณะครูร่วมแสดงความเสียใจและร่วมเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวครูวราพร  ผิวเกลี้ยง โอกาสที่มารดาเสียชีวิต
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส ประชุมนักเรียนคาทอลิกปีการศึกษา2560เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนคำสอนและการร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
บรรยากาศเปิดเทอมเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560
ปฐมนิเทศครูใหม่ปีการศึกษา 2560
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียนปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 6
โครงการศึกษาดูงานเกษตรในโรงเรียนและโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คณะครูร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ดารารัตน์เพื่อสำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศนร.ปีการศึกษา2560
ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมสามัญผู้บริหารครั้งที่1ปีการศึกษา2560 และร่วมแสดงความยินดีแก่ครูที่ได้รับรางวัลเกียรติยศครูดีเด่น
ประชุมคณะกรรมการสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีไหว้ครูและกิจกรรมกราบแล้วกอด
พิธีบูชามิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2560
การตรวจติดตามเพื่อรับรองยอดจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560จากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม4ฝ่ายครั้งที่1ปีการศึกษา2560
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
ครูคาทอลิกเรียนคำสอนและประชุมวางแผนการดำเนินงานจิตตาภิบาลของโรงเรียนเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน
วันสถาปนาลูกเสือไทย
วันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผู้แทนผู้บริหารและครูร่วมกับผู้บริหารสมาคมการศึกษาเอกชนร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระบรมมหาราชวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครูร่วมกับฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์จ.ระยอง
ค่ายคุณธรรม
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเจ้าบ้านน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรัอยุธยา
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและกิจกรรมแห่เทียนพรรษาของนักเรียนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา2560
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแข่งขันต่อกับนักเรียนของรร. สพป. อย. 1
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา
ผู้แทนผู้บริหารไปร่วมประชุมวางแผนการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นักเรียนร่วมศึกษาเรียนรู้กับค่ายศิปะ มมองส่องงานศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายมาตรฐานและแผนกปฐมวัยร่วมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา จ. สงขลาและโรงเรียน.Han Chiang และแสวงบุญวัดนักบุญอันนา ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต6
การประชุมสมาคมการศึกษาเอกชน จ. พระนครศรีอยุธยา
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน วิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา chulabhom Lopburi science fair 2017
ประชุมรถร่วมรับส่งนักเรียน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
คณะสงฆ์จากมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโบสถ์นักบุญยอแซฟ อยุธยา หลังจากเข้ารับการตักบาตรข้าว สาร อาหารแห้งจากคณะครู ผู้ปกครองและน.ร.โรงเรียนยอแซฟอยุธยา โอกาสวันแม่  11 สิงหาคม 2560
เวทีศักยภาพ สัตว์ประจำชาติอาเซียนน้องปฐมวัย
งานเดินสวนสนามวันที่28ในหลวงรัชกาลที่10
กิจกรรมวันอาเซียน
นิเทศการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
นิเทศการสอนรูปแบบ stem
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โครงการตาวิเศษเห็นนะ
ผู้บริหารผู้แทนครูร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจแด่ครูณัฐกานต์คุณพ่อของครูณัฐกานต์และร่วมสวดภาวนาฟังสวดพระอภิธรรมคุณพ่อของครูณัฐกานต์
English Kids Camp
คณะครูร่วมเป็นกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนSTEM EDUCATION ของรร. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต6 ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายปฐมวัยเขตการศึกษา 6
ผู้ตรวจราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค1มาตรวจเยี่ยมรร. ยอแซฟอยุธยา
การประชุมกรรมการบริหารจัดการศึกษาของรร
การประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของนร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของนร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของนร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Leaning Community
กิจกรรมสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องป..6และม.3
ปฐมวัยยอแซฟอยุธยา เยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
JS ดินแดนแห่งเทพนิยายน้องปฐมวัย
ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความเสียใจกับ ผอ.สมควร ห่อทอง ที่คุณแม่อันนาประสพ ห่อทองได้กลับไปพบกับพระเจ้าในสรวงสวรรค์
อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมพิธีบูชามิสซาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสครบรอบ 1 ปีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้บริหาร ผู้แทนครูร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจแก่คุณครูรุ่งอรุณ ธีระสาสน์และฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่น้อย ศรีสุวรรณ คุณแม่ของครูรุ่งอรุณที่วัดประมุง บางปะหัน
การประชุมผู้บริหารรร.เอกชน จ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ที่เดอะรีสอร์ท@สวนผึ้ง 5 ตุลาคม 2017
ครูคาทอลิกร่วมกันสวดสายประคำโอกาสเดือนของแม่พระทุกวันอังคาร
ค่ายปฏิบัติการสร้างข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ครูคาทอลิกร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับในสุสาน
การประชุมชี้แจง การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนครูและบุคลากรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 2560 การจัดการข้อมูลในระบบ PSIS และงานสารบรรณในโรงเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง หรรษารักษ์วัฒนธรรมไทย
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเขตการศึกษา 6
ผู้แทนผู้บริหาร คณะครูร่วมแสดงความเสียใจและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณพ่อของครูวารุณี สุขสวัสดิ์ ที่วัดม่วงหวาน
ครูคาทอลิกร่วมสวดสายประคำและถวายช่อดอกไม้โอกาสปิดเดือนแม่พระ
ยอแซฟเกมส์
ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร รร.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมกรรมการร่วม4ฝ่ายและการประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน
การอบรม เรื่อง แนวทางเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค่ายลูกเสือระดับมัธยม วังสวนแก้ว จังหวัดสุพรรณ
โยคะหนูน้อย
กิจกรรมศุกร์ต้นเดือน หิ้วปิ่นโตเข้าวัด
เข้าค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 1ถึง3
Joseph family night
Merry Christmas and Happy New Year 2018 ครู บุคลากร และพนักงานโรงเรียน
กิจกรรมวันเด็กและวันครู
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก
วันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ครั้งที่ 27
อบรมหลักสูตร
วิชาการเขต6
ลูกเสืออนุบาล
รางวัลคณิตคิดเร็ว
ปัจฉิมนิเทศ
ประเมินครูดีเด่น
ประชุม onet
นร.รับเกียรติบัตรการทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถม ที่รร.อยุธยาวิทยาลัย
นร.แข่งขันทักษะวิชาการ ที่ราชบุรี
ทดสอบการอ่านป.1
ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและน.ร. โรงเรียนอนุบาล บ้านดรุณ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(onet)ประจำปีการศึกษา2560
สอบ NT

พิธีบูชามิสซา ขอบพระคุณ โอกาสปิดเรียนปีการศึกษา 2560
บัณฑิตน้อย ยอแซฟอยุธยา
วันแห่งความสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่3
คณะครูร่วมพิธีมอบรางวัล 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สอบอ่าน RT ป.1 ปี60
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับนักเรียนใหม่
บรรยากาศการเรียนซัมเมอร์
ประกาศผลสอบปีการศึกษา 2560
ร่วมแสดงความเสียใจกับคุณครูกชภูมิ  จ่ายยัง กับการจากไปของบิดา

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ปี2561
โครงการพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเขตภาคกลาง
กิจกรรมการแสวงบุญครูคาทอลิก รร.ยอแซฟอยุธยา ณ วัดอัสสัมชัญ และวัดเซนต์นิโคลัส พัทยา 6-7 เมษายน 2018
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก

การนำเสนอผลการดำเนินงานของรร. ปีการศึกษา2560
การพักผ่อนประจำปีของครูและบุคลากร 1-3พฤษภาคม 2561โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะช้าง
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระที่ 4 เทคโนโลยี
งานชุมนุมครู อัครสังฆมณฑลกรุงเทพครูดี 4.0 กับการศึกษาคาทอลิก
การประชุมสามัญผู้บริหารโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูรับโล่ห์รางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษและร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่น
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

การประกวดทำพานไหว้ครู วันที่ 20 มิถุนายน 2561
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
นักเรียนได้คะแนน onet วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน ปีการศึกษา 2560
ค่ายมุมมองส่องงานศิลป์ ณ.พิพิธภัณฑสถานศึกษา พระนคร
การตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเขต 6 แลหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อวางแผนการแข่งขันกีฬาเขต6เกมส์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ผู้บริหารและผู้แทนครูร่วมสวดภาวนาอุทิศแก่อักแนสซิ้วเฮียง มารดาของซิสเตอร์วีรวรรณ  กิจเจริญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอยุธยา
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล
ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์คลาราเกศินี มังกร
งานชุมนุมพนักงานเขต6
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ผู้บริหาร ผู้แทนครูร่วมต้อนรับคณะพระสงฆ์ 7 สังฆมณฑลโอกาสที่ร่วมกิจกรรมการเตรียมการสถาปนามิสซังสยามครบ350ปี ณ วัดนักบุญยอแซอยุธยา 10กรกฎาคม 2561
เปิดห้องเรียนเนิสเซอรี่
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1
นิเทศการสอนโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
นิเทศกัลยาณมิตรยอแซฟอยุธยา เขต 6
ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ของครูณรงค์ คำดี
ทัศนศึกษาม.3
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ 2 ระดับปฐมวัย

การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ทัศนศึกษาม.2
ทัศนศึกษาป.6
ทัศนศึกษา ม.1
ค่ายวิทยาศาสตร์ 
Go Genius Learning Center เขาใหญ่
ประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รร.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ประชุมผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ แผนกอนุบาลและกลุ่มสาระสุขศึกษาเพื่อเตรียมงานกีฬาสัมพันธ์ เขต 6
การประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย
การประชุมคณะกรรมการบริหาร รร. ครั้งที่ 2/2561
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้
ยอแซฟเกมส์ ปี62
กิจกรรมยอแซฟปันน้ำใจสู่ชุมชน
Joseph Family Night 2019