ฉลองศาสนนามซิสเตอร์ประสานศรี  วงค์สวัสดิ์และซิสเตอร์ สุภาพร  จันทร์ปาน