รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอยุธยา รับการตรวจสอบความพร้อม จากกรมขนส่งทางบก พนักงานขับรถ เข้ารับการอบรมรับฟังมาตรการ
 ในการป้องกัน ฯ และได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019