ผู้แทนครูไปร่วมประชุม เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในตราสารจัดตั้งโรงเรียนและภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างของร.ร.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ