โบสถ์นักบุญยอแซฟโรงเรียนยอแซฟอยุธยามีมาตรการในการป้องกันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID