อบรมเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่น.ร.ชั้นมัธยม 1 -3