โรงเรียนยอแซฟอยุธยา ต้อนรับบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยและทีมงาน