นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเรารักโรงเรียน